top of page
202303A-1_edited_edited_edited.jpg

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van  Really.Racing, onderdeel van Really.Creations, hierna aangeduid als "wij", "ons" of "onze", en zijn van toepassing op alle diensten, producten en activiteiten die worden aangeboden door Really.Racing

 

**1. Acceptatie van de Voorwaarden**

 

Door gebruik te maken van onze diensten, producten of activiteiten stemt u in met deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze diensten.

 

**2. Diensten en Producten**

 

Onze diensten en producten worden geleverd zoals beschreven op onze website of zoals overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om onze diensten en producten te wijzigen, op te schorten of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

 

**3. Betaling en Facturering**

 

Betaling voor onze diensten en producten dient te geschieden volgens de overeengekomen voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om betalingsvoorwaarden, inclusief prijzen, op elk moment te wijzigen.

 

**4. Intellectueel Eigendom**

 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze diensten, producten en inhoud blijven bij ons of onze licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming onze intellectuele eigendom te reproduceren, wijzigen, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

**5. Aansprakelijkheid**

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze diensten, producten of activiteiten, tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving.

 

**6. Wijzigingen van de Voorwaarden**

 

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst. U wordt aangeraden om regelmatig de voorwaarden te controleren op updates.

 

**7. Toepasselijk Recht**

 

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil zullen partijen trachten dit in onderling overleg op te lossen. Indien geen minnelijke oplossing kan worden bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar wij zijn gevestigd.

 

Door gebruik te maken van onze diensten, producten of activiteiten gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via de contact button onder aan deze pagina.

 

Datum van laatste wijziging: 18-03-2024

bottom of page